| HOME | PHOTO GALLERY | CONTACT US |

| AACHARYA SHREE | JAIN GRANTHS |

| DONORS |

:: Jain Granths ::

Digamber Granths

Download Hindi Font

S. No.IDName of BookName of Book (Hindi)WriterPages
1 403AacharaangSutra: Ek Addhyan Dr. ParmeshthiDaas Jain209
2 404Aadhyatmik Jyoti SumeruChandra Diwakar487
3 405AadiBrahma Shri Gyanmati Mataji161
4 406Aadipuran Main Pratipadit Bharat Dr. S. Bhattacharya438
5 209AANGPANNTTIvaxi..kfRr 252
6 407Aaradhna Katha Kosh Brahmachari Shri NemiDuttji478
7 408Aate Ka Murga Shri Gyanmati Mataji144
8 409Aathah Vrahat Gurawalee  59
9 410AatmaPrabodh Shri Kumar Kavi137
10 411Abhinav Solah Kaaran Vidhaan Pandit Kamal Kumar Jain Shastri "Kumud"95
11 412AbhishekPaath Sangrah Pandit IndraLal Shastri Jain469
12 131ACHARAY AMAURTCHANDRA - VYAKTITVA AUR KARTRITVAvkpk;Z vezrpUnz O;fDrRo vkSj dr`ZRoDr. Uttamchand Jain559
13 210ACHARYA SOMKIRTI AVAM BRAHMA YASHODHARvkpk;Z lksedhrhZ ,oe~ czaEg ;'kks/kj 232
14 413Adhyaatm-Amrit-Kalash Pandit KailashChandra SiddhantShastri484
15 211ADHYATMA AUR PRAN URJAvk/;kRe vkSj izk.k mtkZ 1057
16 212ADHYATMA BARAKHADIvk/;kRe ckjg[k.kh  314
17 213ADHYATMA PANCH SAMGRAHAvk/;kRe iap laxzg 205
18 414Adhyatm-Pada-Parijat Prof. Dr. KanchediLal Jain299
19 132ADI PURANvkfniqjk.kMahakavi Pushp-dant706
20 1ADIPURANA - 1vkfniqjk.k 1Acharya Jinsen778
21 2ADIPURANA - 2vkfniqjk.k 2Acharya Jinsen558
22 415Ahart Bashir Ahmad 'Mayukh'125
23 64AHEANSA KI VIJAYvfgalk dh fot;Vijyamati Mataji85
24 416Ajjhappsaaro Aacharya SunilSaagar80
25 133AKALANK GRANTHTRAYAMvdyadxzUFk=;e~Bhatt Aklankdev373
26 417Akinchitkar: Ek Anusheelan Pandit Phoolchand Siddhant Shastri124
27 327ALANKAR CHINTAMANIvyadkjfpUrkef.k 471
28 328ALAP PADDHATIvkyki i)fr  237
29 329AMARSEN CHARIUvejlsu pkfjm 289
30 418AmritaaSheetih Brah. DharamChandra Shastri97
31 419Amulya Pravachan Shri ChandanaaMati Mataji5
32 420Amulya Pravachan Shri Chandnaamati Mataji474
33 65ANGAR DHARMAMRITvaxkj/kekZe`rPt. Kelash Chandra Shastri784
34 214ANJANA PAVANANJAY NATKAMvatuk iouat;ukVde~ 74
35 330ANTARDVANDVON KE PAAR ------vUr}ZU}ks ds ikj 173
36 421Anubhavaanand SitalPrasad Brahmchari138
37 215ANUTTAR YOGI-1vuqRrj ;ksxh 1 385
38 216ANUTTAR YOGI-2vuqRrj ;ksxh 2 389
39 217ANUTTAR YOGI-3vuqRrj ;ksxh 3 399
40 218ANUTTAR YOGI-4vuqRrj ;ksxh 4 387
41 422Apabhransh- Hindi Kosh Dr. Naresh Kumar911
42 423Apbhransh Aur Hindi Dr. Devendra Kumar Jain260
43 424Apbhransh Bhasha Sahitya Ki Shodh Pravartiyan Dr. Devendra Kumar Shastri337
44 425Apbhransh Prakaash Devendra Kumar263
45 426Appa- Sanwoh-Kavv Dr. KasturChandra 'Suman'168
46 331APTAMIMANSA PRAMANPARIKSHA CHAvkIrehekalk iek.kijh{kk p 87
47 134ARADHANA KATHA KOSHvjk/kukdFkkdks"kBramhachari Nemidattji460
48 219ARADHANASARvjk/kuklkj 255
49 135ARADHNA SAMUCCHYAMvjk/kukleqPp;Ravindra Muni376
50 66ARADHNA-SAMUCCHAYAvjk/kukleqPp;Ravichandramunindra376
51 136ASHTA PAHUDv"VikgqMAcharya Kundkund747
52 67ASHTSAHASTRI - 1v"VlgL=h 1Vidhyanand Acharya512
53 68ASTASAHASTRI - 2v"VlgL=h 2Vidhyanand Acharya487
54 69ASTASAHASTRI - 3v"VlgL=h 3Vidhyanand Acharya677
55 427Atha DashLakshanyaadi PoojaPaath Praarambh  347
56 428AthmanomatiKhandanPraarambhah  195
57 429AthRachaatmaanubhavmananPraarambh Br. Dharmadas179
58 332ATMANUSHASANvkRekuq'kklu 349
59 220BAI AJITMATI AUR USKE SAMKALIN KAVIckbZ vthrefr vkSj mlds ledkyhu dfo 328
60 430Banaarsi Naammaala Pandit BanaarasiDaas 108
61 221BARSANUPEKKHAckjlk.kqisD[kk 108
62 431Bhaartiya SrashtiVidhyaa Dr. Prakaash252
63 432BhaavnaaSaaro Aacharya SunilSaagarJi89
64 222BHADRA BAHUHknzckgq 607
65 223BHADRABAHU SANHITAHknzckgq lafgrk 1268
66 224BHAGAVAN MAHAVEER ---KOSHHkxoku egkohj fgUnh vaxzth tSu 'kOndks"k 653
67 3BHAGAVATI ARADHANAHkxorh vjk/kukAcharya Shivarya Virchit1007
68 433Bhagwaan Mahaaveer Shri Gyanmati Mataji159
69 434Bhagwaan Mahaaveer Deshnaa Shri Gyanmati Mataji572
70 435Bhagwaan Neminaath Vidhaan Shri Gyanmati Mataji38
71 436Bhagwaan Parashavnath Dashaavtaar Peethdheesh Shulak MotiSaagar Mahaaraaj75
72 438Bhagwaan Rishabhdev Shri Gyanmati Mataji56
73 437Bhagwaan Rishabhdev Pandit Kailash Chandra Shastri144
74 439Bhagwaan Rishabhdev Dashaavtaar Naatak Shri Chandanaamati Mataaji79
75 70BHAGWAN MAHAVEER AUR UNKA TATVADARSHANHkxoku egkohj vkSj mudk rRo n'kZuAcharya Deshbhushan1014
76 333BHAKTAMAR MAHAMANDAL POOJAHkDrkejegke.My iwtk 107
77 440Bhakti Shri Gyanmati Mataji103
78 225BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-1Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 1 357
79 226BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-2Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 2 352
80 227BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-3Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 3 419
81 228BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-4Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 4 441
82 229BHARAT KE DIGAMBAR JAIN TIRTH-5Hkjr ds fnxEcj tSu rhFkZ 5 364
83 137BHARTESH VAIBHAVAHkjrs'koSHkoMahakavi Ratnakar Varni730
84 334BHARTIYA JYOTISHAHkkjrh;T;ksfr"k 444
85 230BHATTARAK RATNAKIRTI AVAM KUMUDCHANDRA - VYAKTITVA AVAM KRITITVAHkV`kjd jRudhfrZ ,oa dqeqnpUnz O;fDrRo ,oa dr`ZRo 269
86 4BHAV SAMGRAHAHkko laaxzgShri Devsenacharya Virchit531
87 335BHAV SAMGRAHA - VAMDEVHko laxzg&okenso 193
88 231BHAV TRIBHANGIHkko f=Hkaxh 151
89 441Bhavyajan kanthaa Bharanam Kaviwar Arahdaas101
90 336BHOODHAR BHAJAN SAURABHAHkw/kj Hktu lkSjHk 133
91 232BHOOVALAYAHkwoy; flfj 258
92 138BRAHAT KATHA KOSHo`gn dFkkdks"kHarishenacharya383
93 442BrahmaVilaas  164
94 139BRIHAD DRAVYA SAMGRHAo`gn nzO;laxzgNemichandra Siddhantdev220
95 71CHAHADHALANg< kykPt. Daulatramji118
96 233CHAHDHALANg< kyk 170
97 234CHANADANApUnuk 59
98 337CHANDRAPRABHA CHARITRApUnzizHkpfjre~ 605
99 72CHAONTIS STHAN DARSHANpkSrhl LFkku n'kZuShri Adisagarji874
100 235CHARCHA SAGARppkZ lkxj 597
101 236CHARCHA SHATAKppkZ 'krd 163
102 338CHARITRA SUDDHI VRATpfj= 'kqf) ozr 161
103 443Chaturveenshati Nirvaan Bhakti Shri 105 Shreymati Mataji434
104 444Chaturveenshati Teerthankar Stuti Shri Gyanmati Mataji43
105 339CHATURVINSHATI STOTRAMprqfoZU'kfr Lrks=e 327
106 237CHIDVILASfpnfoykl 160
107 445Chitrasen Padmaawati Charitra KunthuSagarJi Maharaj128
108 446Choubees Dhaana Charchaa Pandit MohanLal Shastri90
109 447Chousath Riddhi Vidhaan  Shri Gyanmati Mataji70
110 448Chousath-Riddhi-Pooja  92
111 449Daan Vichaar Aacharya SudharmSagarJi Maharaaj222
112 140DAHANJAY NAAM MALA/kuat;ukeekykDhananjay96
113 450Dakshin Bhaarat Main JainDharm Pandit KailashChandra Shastri218
114 451DarshanSaar Shri DevSenaacharya64
115 238DAULAT BHAJAN SAURABHAnkSyr Hktu lkSjHk 208
116 340DAVV SANGAHAnOolaxg 121
117 452Deepaawali Poojan Shri Gyanmati Mataji50
118 239DEV SHILPAnso f'kYi 501
119 240DEVAGAMnssokxe 181
120 453Deveedaas-Vilaas Mahakavi Deveedaas 386
121 241DEVGARH KE JAIN KALAnsox< dh tSu dyk 367
122 454Dhannjay Kee Kaavya Chetnaa Bishan Swaroop Rustagi187
123 455Dharam Maarg Saar Aacharya Muneippdiyaar225
124 456Dharm Kaa Aadi Pravartak Swami Karmaanand210
125 141DHARMA PARIKSHA/keZijh{kkAcharya Amitgati409
126 242DHARMA RATNAKAR/keZ jRukdj 491
127 457Dharmaamrat Shri Naysen873
128 341DHARMANAND SHRAVAKACHAR/kekZuan Jkodkpkj 338
129 5DHAVALA - 1/koyk 1Veersenacharya551
130 14DHAVALA - 10/koyk 10Veersenacharya543
131 15DHAVALA - 11/koyk 11Veersenacharya399
132 16DHAVALA - 12/koyk 12Veersenacharya556
133 17DHAVALA - 13/koyk 13Veersenacharya448
134 18DHAVALA - 14/koyk 14Veersenacharya624
135 19DHAVALA - 15/koyk 15Veersenacharya472
136 20DHAVALA - 16/koyk 16Veersenacharya334
137 6DHAVALA - 2/koyk 2Veersenacharya557
138 7DHAVALA - 3/koyk 3Veersenacharya556
139 8DHAVALA - 4/koyk 4Veersenacharya619
140 9DHAVALA - 5/koyk 5Veersenacharya427
141 10DHAVALA - 6/koyk 6Veersenacharya590
142 11DHAVALA - 7/koyk 7Veersenacharya683
143 12DHAVALA - 8/koyk 8Veersenacharya462
144 13DHAVALA - 9/koyk 9Veersenacharya477
145 458Dhayaan-Sutrani AacharyaShri Maaghanandi306
146 459Dhayaan-Vichaar Shri GyaanSaagarJi Mahaaraaj128
147 460DhhammRasaayan Shri PadhnandiMuni139
148 461Digambar Jain Saadhu Parichay Pandit DharamChandraJi Shastri650
149 142DIGAMBAR JAIN VRATODDYAPAN SAMGRAHAfnxEcj tSu ozRkks?;kiu laxzg 406
150 342DIGAMBARATVA AUR DIGAMBAR MUNIfnxEcjRo vkSj fnxEcj eqfu 195
151 343DRAVYA SAMGRAHAnzO; laxzg 83
152 243DVISANDHAN MAHAKAVYAf}la/kku egkdkO; 419
153 244DYANAT BHAJAN SAURABHA/;kur Hktu lkSjHk 430
154 344EK AUR NILANJANA,d vkSj uhykatuk 156
155 345ESHAVAR MIMANSAbZ'oj ehekalk 884
156 462Ethical Doctrines in Jainism Kamal Chand Sogani 322
157 463Fundamentals of Jainism Champat Rai Jain129
158 245GADYACHINTAMANIx/;fpUrkef.k 495
159 246GANITSAR SAMGRAHAxf.krlkj laxzg 413
160 143GHANTAKARN MANTRA KALPA/kaVkd.kZea=dYi 88
161 464Gommaeshwar Baahubalee Aivam Shravanbelgol-Itihaas Kai Paripekshya Main Satish Kumar Jain189
162 73GOMMATASARA JIVKANDAxkSEeVlkj thodk.MNemichandra Siddhantchakravarti833
163 74GOMMATASARA JIVKANDA - 1xkSEeVlkj thodk.M 1Nemichandra Siddhantchakravarti552
164 75GOMMATASARA JIVKANDA - 2xkSEeVlkj thodk.M 2Nemichandra Siddhantchakravarti604
165 76GOMMATASARA KARMAKANDAxkSEeVlkj deZdk.MNemichandra Siddhantchakravarti871
166 77GOMMATASARA KARMAKANDA - 1xkSEeVlkj deZdk.M 1Nemichandra Siddhantchakravarti691
167 78GOMMATASARA KARMAKANDA - 2xkSEeVlkj deZdk.M 2Nemichandra Siddhantchakravarti816
168 346GOMTESH GATHAxkseVslxkFkk 202
169 144GRANTHRAJ SHREE PANCHADDHYAYIxzFkjkt Jh iaPpk/;k;hAcharya Amritchandra559
170 347GYAN NIDHI KRIDALAYAKkufuf/k dzhMky; 32
171 145GYAN PRADIPIKAKkuiznhihdk 148
172 348GYANANKUSHAKkukadq'ke~ 135
173 79HARIVANSHAPURANAgfjoa'kiqjk.kAcharya Jinsen1005
174 146HINDI KE MAHAKAVYON MEIN CHITRIT BHAGAVAN MAHAVEERfgUnh ds egkdkO;ks esaaa fpf=r Hkxoku egkohjDr. Sushma Gunvant Rote154
175 465Hindi-Jain-Sahitya-Parisheelan Shri NemiChandra Shastri252
176 466IndraDhavaj Vidhaan Shri Gyanmati Mataji384
177 467Jain Mantra Mahaa Vigyaan Pandit DharamChandraJi Shastri484
178 468Jain Saahitya Aur Itihaas  NaathuRam Premi633
179 469Jain Saahitya Aur Itihaas Par Vishad Prakaash Shri JugalKishore Mukhtaar "yugveer"744
180 349JAIN 40 VRAT KATHA SAMGRAHAtSu 40 ozr dFkk laxzg 157
181 470Jain Ayurveda Vigyaan Shri SurdevSagaarJi Mahaaraaj426
182 471Jain Bhakti Kavya Ki PrashthBhumee Dr. PremSaagar Jain244
183 472Jain Darshan Dr. Mahendra Kumar Jain483
184 473Jain Darshan Ganit Acharya Shri Dharmbhushanji Maharaj422
185 474Jain Darshan Main Karmavaad Dr. ShekharChandra Jain76
186 80JAIN DHARM KA PRACHIN ETIHAAS - 1tSu /kEkZ dk izkphu bfrgkl 1Balbhadra Jain412
187 81JAIN DHARM KA PRACHIN ETIHAAS - 2tSu /kEkZ dk izkphu bfrgkl 2Parmanand Shastri566
188 475Jain Dharm Ke Prabhaavak Aacharya Saadhavi Sanghmitra587
189 476Jain Dharm Ki Moulik Visheshtaayain Dr. Ramesh chand Jain207
190 477Jain Dharm Main Ahinsaa Shrimaan Brahmachaareeji SeetalPrasadji174
191 478Jain Granth Prashasti Sangrah-I JugalKishore Mukhtar 'yugveer'408
192 479Jain Granth Prashasti Sangrah-I Pt. Parmanand Jain Shastri343
193 480Jain Harivanshpuram Aur Soorsaagar Main Shri Krishna Dr. Udaraam Vaishnav406
194 247JAIN KALA AVAM STHAPATYA -1tSu dyk ,oa LFkkiR; 1 341
195 248JAIN KALA AVAM STHAPATYA -2tSu dyk ,oa LFkkiR; 2 353
196 249JAIN KALA AVAM STHAPATYA -3tSu dyk ,oa LFkkiR; 3 377
197 481Jain Kathao Ka Saanskratik Addhyan Shri ShriChand Jain172
198 82JAIN LAKSHANAVALI - 1tSu Yk{k.kkoyh 1Balchandra Siddhantshastri434
199 83JAIN LAKSHANAVALI - 2tSu Yk{k.kkoyh 2Balchandra Siddhantshastri444
200 84JAIN LAKSHANAVALI - 3tSu Yk{k.kkoyh 3Balchandra Siddhantshastri541
201 482Jain Law Late Shri ChampatRai Jain149
202 483Jain Nyay-II Late Pt. KailashChandra Shaastri192
203 250JAIN POOJA KAVYAtSu iwtk dkO; 397
204 484Jain Pratimaa Vigyaan BalChandra Jain254
205 147JAIN PURAN KOSHtSu iqjk.kdks"k 561
206 148JAIN PURANO KA SANSKRITIK AVADANtSu iqjk.kks dk lkaLd`frd vonku 61
207 251JAIN RAJNAITIK CHINTAN DHARAtSu jktuSfrd fpUru /kkjk 186
208 252JAIN SAMAJ KA VRIHAD ETIHAAStSu lekt dk o`gn~ bZfrgkl 699
209 485Jain Shabdaarth Kosh Soorajmal Khaasgiwala140
210 350JAIN SHASANtSu 'kklu  339
211 486Jain ShilaaLekh Sangrah Dr. Vidhyaadhar Johraapurkar172
212 487Jain ShilaaLekh Sangrah Part-2 Pt. VijayMurti 523
213 488Jain ShilaaLekh Sangrah Part-3 Pt. VijayMurti 815
214 489Jain ShilaaLekh Sangrah Part-4 Dr. Vidhyaadhar Johraapurkar548
215 490Jain Shoud aur Sameekshaa Dr. PremSaagar Jain238
216 491Jain Siddhaant Darpan Late Pt. GopalDaasJi Baraiyya264
217 492Jain Terkshastra Main Anumaan-Vichaarah-Aitihaasik Aivam Samikshatmak Addhyan Dr. DarbaariLal Jain Kothiyaa318
218 493Jain View of Life T.G. Kalghatgi217
219 149JAINENDRA LAGHUVRITTItSusUnz y/kqo`fRr 174
220 150JAINENDRA MAHAVRITTItSusUnz egko`fRrPujyapad Devnandi546
221 151JAINENDRA PRAKRIYA - 1tSusUnz izfdz;k 1Acharya Gun Nandi160
222 152JAINENDRA PRAKRIYA - 2tSusUnz izfdz;k 2Acharya Gun Nandi148
223 21JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 1tSusUnz fl}kUr dksss"k 1Kshullak Jinendra Varni498
224 85JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 2tSusUnzz fl}kUr dks"k 2Khsullak Jinendra Varni646
225 86JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 3tSusUnzz fl}kUr dks"k 3Khsullak Jinendra Varni635
226 87JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 4tSusUnzz fl}kUr dks"k 4Khsullak Jinendra Varni547
227 88JAINENDRA SIDDHANTA KOSA - 5tSusUnzz fl}kUr dks"k 5Khsullak Jinendra Varni302
228 494Jainism In Rajasthan KailashChand Jain309
229 495Jainism in South India & Some Jaina Epigraphs P.B. Desai486
230 496Jain-Nyay Ko Aacharya AklankDev Kaa Avdaan Dr. KamleshKumar Jain233
231 253JAIPUR KHANIYA TATTVACHARCHA AUR USKI SAMIKSHA - 1t;iqj [kkfu;k rRoppkZ vkSj mldh leh{kk 1 504
232 254JAIPUR KHANIYA TATTVACHARCHA AUR USKI SAMIKSHA - 2t;iqj [kkfu;k rRoppkZ vkSj mldh leh{kk 2 476
233 497JambooDweep Mandal Vidhaan Shri Gyanmati Mataji286
234 498Jamboodweep Poojaanjalee Shri Gyanmati Mataji584
235 499JambooSwamiCharitam Pandit Rajmall288
236 255JAMBUDIVA PANNATTI SAMGAHOtEcqfnok iUufr laxgks 467
237 351JASAHAR CHARIUtlgj pfjm 270
238 22JAY DHAVALA-1t; /koyk 1Veersenacharya523
239 31JAY DHAVALA-10t; /koyk 10Veersenacharya407
240 32JAY DHAVALA-11t; /koyk 11Veersenacharya401
241 33JAY DHAVALA-12t; /koyk 12Veersenacharya395
242 34JAY DHAVALA-13t; /koyk 13Veersenacharya389
243 35JAY DHAVALA-14t; /koyk 14Veersenacharya435
244 36JAY DHAVALA-15t; /koyk 15Veersenacharya376
245 37JAY DHAVALA-16t; /koyk 16Veersenacharya272
246 23JAY DHAVALA-2t; /koyk 2Veersenacharya500
247 24JAY DHAVALA-3t; /koyk 3Veersenacharya554
248 25JAY DHAVALA-4t; /koyk 4Veersenacharya368
249 26JAY DHAVALA-5t; /koyk 5Veersenacharya428
250 27JAY DHAVALA-6t; /koyk 6Veersenacharya395
251 28JAY DHAVALA-7t; /koyk 7Veersenacharya505
252 29JAY DHAVALA-8t; /koyk 8Veersenacharya434
253 30JAY DHAVALA-9t; /koyk 9Veersenacharya580
254 500Jeevak Chintaamani Aachaarya TirutakkDevar372
255 501JeevanDaan Shri Gyanmati Mataji35
256 502JiardDutt-Charit Kavivar RaajSingh297
257 155JIN SAHASTRANAM STOTRAMftulgL=kuke Lrks+=eAcharya Jinsen272
258 153JINDUTT CHARITftunRr pkfj=Kavi Rajsingh296
259 154JINDUTT-CHARITftunRr pkfj=Acharya Gunbhadra232
260 503JinduttCharitram Shrimad Gunbhadraacharya100
261 504Jingun Sampati Vidhaan Shri Gyanmati Mataji68
262 505Jinsahastranaamastvan Late Pt. BanaarsidaasJi 48
263 256JNANARNAVAKkuk.kZo 801
264 506Kaavyamaalaa  234
265 352KAID MEIN FASI HAI ATMAdSn esa Qalh gS vkRek 32
266 507Kalikund Vidhaan Aacharya Padhnandi50
267 508Kalpdrum Vidhaan Shri Gyanmati Mataji486
268 509Kalyan Kalptaru Strotra Shri Gyanmati Mataji191
269 156KALYAN MANDIR STOTRAdY;k.k eafnj Lrks=Kumudchandra Acharya180
270 353KALYANKARKAMdY;k.kdkjde~ 886
271 510Kar-Lakhanam Prof. PraffulKumar Modi44
272 257KARMA PRAKRITIdeZ izd`fr 88
273 511Karmfal Deepak  Br. Mainabai68
274 258KARNANUYOG DEEPAK - 1dukZuq;ksx nhid 1 149
275 259KARNANUYOG DEEPAK - 2dukZuq;ksx nhid 2 125
276 260KARNANUYOG DEEPAK - 3dukZuq;ksx nhid 3 147
277 261KARTTIKEYANUPREKSAdkrhZd;kuqizs{kk 589
278 38KASAYPAHUD SUTRAd"kk;ikgqM lw=Acharya Gundhar Bhattarak327
279 354KASHAYJAY BHAVANAd"kk;t; Hkkouk 47
280 157KATANTRA ROOPMALAdkrU= :iekykSharv-varm Acharya420
281 512KathaaaKosh PrabhaChandra196
282 513KavalChaandraayanVratKatha  120
283 262KAVIVAR BOOCHARAJ AVAM UNKE SAMKALIN KAVIdfooj cwpjkt ,oa muds ledkyhu dfo 315
284 263KAVIVAR BUDHAJAN - VYAKTITVA AVAM KRITITVAdfooj cq/ktu& O;fDrRo ,oa d`frRo  241
285 264KAVIVAR BULAKHICHAND BULAKIDAS AVAM HEMRAJdfooj cqykf[kpan cqykdhnkl ,ao gsejkt 287
286 514Khandharo Ka Vaibhav Shri Muni KantiSaagar461
287 265KRIYA KALAPfdz;kdyki 353
288 158KRIYASARfdz;klkjAcharya Bhadrabahu100
289 89KURAL KAVYAdqjydkO;Elacharyaji332
290 515Kyaa Aariyakaa Maataayein Pooojya Hai Pt. RatanLal Bainada, Pt. Hemant Kaalaa164
291 39LABDHISARAyC/khlkjNemichandra Siddhantchakravarti624
292 40LABDHISARA - KSHAPANASARAyC/khlkj&{kiuklkjPt. Todarmalji721
293 267LAGHIYASTRAYADI SAMGRAHAy?kh;L=;kfnlaxzg 216
294 516Laghu Naychakram Shri MadDevSenaachaarya63
295 159LAGHU-VIDYANUVAADy/kq&fo?;kuqokn 693
296 90LOK-VIBHAGyksdfoHkkxSinghSurarshi306
297 517Lok-Vijay Yantra Dr. Nemichandra Shastri168
298 268MADAN PARAJAYenu ijkt; 195
299 269MADANJUDDHA KAVYAenutq) dkO; 176
300 518MahaaMantra Namokaar-Vaigyaanik Anveshan Dr. Ravindra Kumar Jain160
301 519MahaaMratuyunjay Vidhaan Pooja Shri Yogendra SaagarJi Maharaj120
302 520MahaaShraman Mahaaveer SumeruChandra Diwakar388
303 521Mahaaveer Samavsaran Vidhaan Shri Gyanmati Mataji42
304 41MAHABANDHO - 1egkcU/kks 1Bhootbali501
305 42MAHABANDHO - 2egkcU/kks 2Bhootbali484
306 43MAHABANDHO - 3egkcU/kks 3Bhootbali502
307 44MAHABANDHO - 4egkcU/kks 4Bhootbali446
308 45MAHABANDHO - 5egkcU/kks 5Bhootbali131
309 46MAHABANDHO - 6egkcU/kks 6Bhootbali387
310 47MAHABANDHO - 7egkcU/kks 7Bhootbali328
311 270MAHAKAVI BHUDHARDAS - EK SAMALOCHANATMAK ADDHYYANegkdfo Hkw/kjnkl&,ao lekykspukRed v/;;u 487
312 355MAHAKAVI BRAMHA RAYMAL AVAM -----egkdfo czEg jk;ey ,oa HkV~Vkjd f=Hkqou dhfrZZ 359
313 271MAHAKAVI DAULATRAM KASLIVAL - VYAKTITVA AVAM KRITITVAegkdfo nkSyrjke dklfyoky&O;fDrRo ,ao d`frRo 426
314 272MAHAKAVI HARICHANDRA - EK ANUSHEELANegkdfo gjhpanz&,d vuq'khyu 221
315 91MAHAPURANA - 1egkiqjk.k 1Mahakavi Pushpadant522
316 92MAHAPURANA - 2egkiqjk.k 2Mahakavi Pushpadant463
317 93MAHAPURANA - 3egkiqjk.k 3Mahakavi Pushpadant522
318 94MAHAPURANA - 4egkiqjk.k 4Mahakavi Pushpadant288
319 95MAHAPURANA - 5egkiqjk.k 5Mahakavi Pushpadant433
320 522Maheet Kaykunj  360
321 523MakarDwajParaajay Kavi Shri Jindev117
322 356MANDIReafnj  78
323 524Mangalaayatnam BihareeLal Sharma158
324 525Manokamna Siddhi Vidhaan Shri Gyanmati Mataji45
325 526Manushya Kritya Saar Shri KunthuSaagarJi Mahaaraaj101
326 527Maraathi Jain Saahitya Aur Sanskriti Prof. BhaagChand Jain Bhaskar160
327 160MARANKANDIKA - 1ej.kdf.Mdk 1Acharya Amitgati684
328 161MARANKANDIKA - 2ej.kdf.Mdk 2Acharya Amitgati749
329 357MATHILI KALYNAMeSfFkyhdY;k.ka 101
330 528Meri Smritiyan Shri Gyanmati Mataji634
331 162MERU MANDAR PURANes: eankj iqjk.kVamanacharya539
332 358MOKSHA SHASTRAeks{k 'kkL= 287
333 529Moksha Shastra Koumudee Brah. Mutyanand 'Singh' Jain379
334 273MOKSHAMARGA PRAKASHAKAeks{kekxZ izdk'kd 337
335 274MOOK MATIewdekVh 510
336 530MookMaati-Meemaansaa Khand-I Acharya Vidhyasagarji636
337 531MookMaati-Meemaansaa Khand-II Acharya Vidhyasagarji565
338 532MookMaati-Meemaansaa Khand-III Acharya Vidhyasagarji567
339 533Mritunjay Pooja Vidhaan Shri Abhaymati Mataji53
340 275MUKTIDOOTewfDrnwr 228
341 96MULACHARAeqykpkjVasunandi Siddhantchakravarti796
342 97MULACHARA - 1eqykpkj 1Vasunandi Siddhantchakravarti573
343 98MULACHARA - 2eqykpkj 2Vasunandi Siddhantchakravarti440
344 99MULACHARA PRADEEPeqykpkj iznhi 544
345 48MULARADHANAeqykjk/kukShivkoti Acharya1890
346 276MUNI SABHACHANDRA AVAM UNKA PADMAPURANequh lHkkpUnz ,oa mudk ineiqjk.k 572
347 534Municharya Shri Gyanmati Mataji693
348 535NagKumar Charit Mahakavi Pushpdant Charit270
349 359NAMAMALAukeekyk 150
350 536Namokaar Mantra Kalp Pandit Balbhadra Jain Shastri143
351 277NAMOKAR GRANTH.keksdkj xazFk 427
352 537Nandeeshwar Vidhaan Shri Gyanmati Mataji60
353 538NavDevtaa Vidhaan Shri Gyanmati Mataji90
354 539NavDevtaa Vidhaan (Vrahat) Shri Gyanmati Mataji125
355 540NavgrahShanti Vidhaan Shri Gyanmati Mataji58
356 278NAYA VINISHCHAY VIVARANAM - 1U;k;fofu'p;fooj.k~e 1 609
357 279NAYACHAKKO.k;pDdks 315
358 280NAYACHAKRADISAMGRAHAu;pdzkfnlaxzg 192
359 360NEMINIRVANAMussfefuokZ.ke 119
360 281NIDHUKHADfunqZ%[k 32
361 541NijaatamShuddhiBhaavna Aacharya KunthuSaagarJi Mahaaraaj90
362 542NijaatamShuddhiBhaavna MuniraajKunthuSaagarJi Mahaaraah116
363 543NijaatamShuddhiBhaavna Wa MokshaMaargPradeep MuniraajKunthuSaagarJi Mahaaraah176
364 361NIMITTA SASTRAMfufer 'kkL=e 133
365 163NITI VYAKYAMRIT - 1furh okD;ke`r 1Somdev Suri454
366 164NITI VYAKYAMRIT - 2furh okD;ke`r 2Somdev Suri645
367 282NITIVAKYAMRIT MEIN RAJNITIfufrokD;ke`r esa jktuhfr 255
368 544NityaStrot Paath Sangrah Brah. DharmChandra Shastri Pratishthaacharya974
369 165NIYAMSARfu;elkjKundkund Acharya573
370 166NIYAMSAR PRABHRITfu;e;kj izkHk`rKundkund Acharya609
371 545Nyaay Deepika Shri Abhinav DharmBhushan 520
372 546NyaayKumudChandra Parisheelan Prof. UdayChandra Jain531
373 283NYAY VINISHCHAYA VIVARNAM - 2U;k;fofu'p;fooj.k~e 2 521
374 167NYAYA KUMUD CHANDRA - 1U;k;dqeqnpUnz 1 591
375 168NYAYA KUMUD CHANDRA - 2U;k;dqeqnpUnz 2 635
376 362NYAYDIPIKAU;k;nhfidk 372
377 547Orissa Main Jaindharm Dr. Laxminarayan Saahu205
378 548PaasanaahChariu Mahakavi Budh Shridhar Krat399
379 284PADMA PURANineiqjk.k 930
380 285PADMACHARIT MEIN PRATIPADIT BHARTIYA SANSKRITIinepfj= esa izfrikfnr Hkkjrh; alaLd`fr 339
381 169PADMANANDI PANCHVINSHATIin~euUnhiapfoU'krh 328
382 100PADMAPURANA - 1ineiqjk.k 1Acharya Ravisen593
383 101PADMAPURANA - 2ineiqjk.k 2Acharya Ravisen470
384 102PADMAPURANA - 3ineiqjk.k 3Acharya Ravisen485
385 363PAHUD DOHAikgqMnksgk 259
386 170PAJJUNNCHARIUiaTtqupkfjm 512
387 286PANCH STORA SAMGRAHiPpLrks= laxzg 277
388 171PANCHASTIKAYAiapkfLrdk;Kundkund Acharya421
389 549Panchmeru Vidhaan Shri Gyanmati Mataji65
390 550PanchParmesthee Vidhaan Shri Gyanmati Mataji69
391 49PANCHSANGRAHAiaplaxzzg 860
392 287PANDAV PURANikaMo iqjk.k 564
393 172PANDIT RATANCHAND JAIN MUKHATAR VYAKTITVA AUR KRITITVA - 1iaMhrjrupaUnz tSu eq[rkj O;fDrRo vkSj dr`Ro 1 891
394 173PANDIT RATANCHAND JAIN MUKHATAR VYAKTITVA AUR KRITITVA - 2iaMhrjrupaUnz tSu eq[rkj O;fDrRo vkSj dr`Ro 2 653
395 288PANDIT TODARMAL-----iaMhr VksMjey O;fDrRo vkSj dr`Ro 395
396 551Param Jyoti Mahaveer Mahakavi Late Shri Dhanya KumarJi Jain "Sudhesh"253
397 289PARAMATMA PRAKASHijekRe izdk'k 308
398 552Pareekshaa Shri Gyanmati Mataji193
399 553Parmaadhyatam Taranginee Shri Subhchandraacharya221
400 554Parmaar Jain Samaaj Kaa Itihaas Siddhantaacharya Pt. PhoolChandra Shastri619
401 364PARMAGAMSAROijekxelkjks 67
402 290PARSHVA PURANik'oZ iqjk.k 175
403 291PARSHVABHUDAYAik'okZH;qn;e~ 337
404 174PARSHVNATH CHARITRAik'oZukFk pfj=Bhattarak Sakalkeerti328
405 365PASNAAH CHARIUil.kkgpkfjm 523
406 292PASNAHCHARIU - EK SAMIKSHATMAK ADDHYYANil.kkgpkfjm ,d leh{kkRed v/;;u 275
407 555Pativrataa (MahaaSatee Maina-Sundaree) Shri Gyanmati Mataji85
408 293PATTAMAHADEVI SHANTALA - 1iV~Vegknsoh 'kkUryk 1 400
409 294PATTAMAHADEVI SHANTALA - 2iV~Vegknsoh 'kkUryk 2 459
410 295PATTAMAHADEVI SHANTALA - 3iV~Vegknsoh 'kkUryk 3 483
411 296PATTAMAHADEVI SHANTALA - 4iV~Vegknsoh 'kkUryk 4 458
412 297PAUMA CHARIU - 1ime pfjm 1 371
413 298PAUMA CHARIU - 2ime pfjm 2 379
414 299PAUMA CHARIU - 3ime pfjm 3 261
415 300PAUMA CHARIU - 4ime pfjm 4 349
416 301PAUMA CHARIU - 5ime pfjm 5 363
417 175PAVAYANSAROio;.klkjks 688
418 556Pawandoot Udaylaal Kaashliwaal58
419 557Praakrat Abhyaas Saurabh Dr. KamalChandra Sogaani230
420 558Praakrat Pachnaa Saurabh Dr. KamalChandra Sogaani273
421 559PraanPriya-Kaavya Shri RatnaSinghMuni26
422 560PraayshitSangrah Naathuraam Premee200
423 561Prabodhsaar MahaaPandit YashahKeerti240
424 176PRADDUMNA CHARITiz/kqEu pkfj=Kavi Sadharu308
425 562Prakrat Swayam-Shikshak Prof. Prem Suman Jain301
426 563PrakratBodh Shri SunilSaagar104
427 366PRAMAN NIRNAYAizek.kfu.k; 130
428 367PRAMAN PRAMEYA KALIKAizek.k izes; dfydk 126
429 103PRAMAPRAMEYAizekizes;Bhavsen Trevidhya159
430 368PRAMEYA RATNAMALAizes; jRuekyk 269
431 104PRAMEYKAMALMARTANDA - 1izes; dey ekRkZZ.M 1Prabhachandra Acharya704
432 105PRAMEYKAMALMARTANDA - 2izes; dey ekRkZZ.M 2Prabhachandra Acharya686
433 106PRAMEYKAMALMARTANDA - 3izes; dey ekRkZZ.M 3Prabhachandra Acharya738
434 369PRAMUKHA AITIHASIK JAIN -----iazeq[k ,sfrgkfld tSu iq:"k vkSj efgyk,a 393
435 302PRASAD MANDANizlkn eaMu 277
436 564Prasastisangraha Pandit K. Bhujbali Shastri228
437 370PRATHAMANUYOG DEEPIKAizFkekuq;ksx nhfidk 271
438 565Pratighyaa (Sati Manovati Kee Darshan Kathaa) Shri Gyanmati Mataji131
439 566Pratishthaa Tilak Shri Gyanmati Mataji455
440 567Pratishthasaar Sangrah Late Brah. SeetalPrasadJi232
441 568PratishthaSaarodwaar Pandit Shri Aashadhar292
442 177PRAVACHANSAR - SAPTADASHANGI TIKAizopu lkj&laIrn'kaxhVhdk 528
443 371PRAYSHCHITT VIDHANizk;f'pr fo/kku 140
444 569PuraanSaar Sangrah Aacharya Daamnandi221
445 570Puraatan JainVaakya Soochi JugalKishore Mukhtaar545
446 178PURAN SUKTI KOSHiqjk.klqDrhdks'k 129
447 571Pursharth Dr. BhagwaanDaas656
448 372PURUDEV CHAMPOOiq:nso pEiw 460
449 572Purudev Naatak Shri Gyanmati Mataji94
450 107PURUSHARTHA SIDDHIUPAY - 1iq:"kkFkZ flf} mik; 1Acharya Amritchandra478
451 108PURUSHARTHA SIDDHIUPAY - 2iq:"kkFkZ flf} mik; 2Acharya Amritchandra448
452 573Rajasthan Ke Jain Sant Dr. Kastoor Chand Kasliwaal323
453 303RAJASTHAN KE JAIN SANT - VYAKTITVA AVAM KRITITVAjktLFkku ds tSu lar& O;fDrRo ,oa d`frRo 322
454 179RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 1jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 1 226
455 180RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 2jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 2 446
456 181RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 3jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 3 413
457 182RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 4jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 4 1007
458 183RAJASTHAN KE JAIN SHASTRA BHANDARON KI GRANTH SOOCHI - 5jktLFkku ds tSu 'kkL= Hk.Mkjks dh xzaaFk lwph 5 1446
459 574Ratnaakar Shatak Part-I RatnaKar Varni430
460 575Ratnaakar Shatak Part-I RatnaKar Varni279
461 576Ratnaakar Shatak Part-II RatnaKar Varni298
462 304RATNAKARANDA SHRAVAKACHARAjRudj.M Jkodkpkj 360
463 577Ratnatray Dhawalaansh Dhawal Shri VineetmateeJi275
464 184RATNATRAYA CHANDRIKAjRu=; pafnzdk 431
465 373RatnmalajRuekyk 144
466 305RAYANSARj;ulkj 142
467 578Religion and Culture of the Jains Dr. JyotiPrasad Jain214
468 579Rishabhdev Nratya Naatikaa Shri Chandanaamati Mataaji18
469 580RishiMandal Pooja Vidhaan Shri Gunnandi Muni60
470 306RITTHANEMI CHARIUfjV~B.ksfepfjm 204
471 307ROTH TEEJ VRAT KATHAjkssB rht ozr dFkk 56
472 581Saamaanya PaandulipiVigyaan Dr. MahaaveerPrasad Sharma216
473 582Saankyadarshan Ki Shaastriya Samikshaa Dr. ShaktiBaalaa Kaushal208
474 583Sabhaashyaa Ratnamanjusha   85
475 109SAGAR DHARMAMRITlkxkj /kekZe`rPt. Ashadharji399
476 584Sahastranaam Vidhaan Shri Gyanmati Mataji167
477 585Sahastrnaam Vidhaan Pt. Munnalaal 230
478 374SAJJAN CHITTA VALLABHAlTtu fpRr oYyHk 58
479 586SakalBhushda Chari  175
480 587Samaadhi Deepak Shri 105 Aariyaakaa Vishuddhmatiji96
481 588Samaadhimaranswaroop Pandit DaulatRamji50
482 375SAMADHITANTRAlekf/kra=e~ 105
483 589Samavsaran Poojan Vidhaan Lt. Kavivar Kunwarlal ji 274
484 590Samavsaran Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji214
485 591SamayaktvaKaumudee  239
486 185SAMAYASAR - PURVARDHAle;lkj iqoZk/kZZKundkund Acharya701
487 186SAMAYASAR SAPTADASHANGIle;lkj laIrn'kaxh 723
488 187SAMAYASAR UTTARARDHAle;lkj mRrjk/kZKundkund Acharya704
489 376SAMBOHA PANCHASIYAlacksg iapkfl;k 98
490 188SAMMAISUTTAMlekbZlqRreAcharya Siddhsen131
491 189SAMYAGGYAN CHANDRIKAlE;KkupfUnzdkPt. Todarmalji873
492 308SAMYAK CHHARITRA CHINTAMANIlE;d pkfj= fpUrke.kh 234
493 592SamyaktavaSaar Shatak Pandit BhooraamalJi Shastri177
494 593Sangeet Samaysaar Aachaarya Paarashavdev365
495 594Sanshipt Jain Itihaas Bhaag 3 Khand 4 Shri Baabu KaamtaPrasad Ji164
496 595Sanskar Shri Gyanmati Mataji65
497 377SANSKRIT SIDDHACHAKRA VIDHANlaLd`r fl)pdz fo/kku 114
498 309SAPTBHANGITARNGINIlIrHkaxhrjafx.kh 94
499 596Saptrishi Arthath ShaantiPooja Shri 105 Shullak SumatiSaagar Mahaaraaj99
500 193SARASMUCHCHAYAlkjlleqPp;Kulbhadracharya176
501 597Saravtobhadra Vidhaan Shri Gyanmati Mataji845
502 110SARVARTHASIDDHIlokFkZ flf}Acharya Poojyapad552
503 111SARVARTHASIDDHI - 1lokFkZ flf} 1Acharya Poojyapad560
504 112SARVARTHASIDDHI - 2lokFkZ flf} 2Acharya Poojyapad517
505 113SARVARTHASIDDHI - 3lokFkZ flf} 3Acharya Poojyapad513
506 598SarvSiddhiKaarak Kalyaan Mandir Vidhaan Shri Chandnaamati Maataaji50
507 599Satyaarth-Darpan  283
508 600Satyaarth-Nirnay Ajit Kumar Jain Shastri368
509 114SAVAYDHAMMADOHAlko;/kEenksgk 162
510 192SHAAKTAYAN VYAKARANAM'kkdVk;u&O;kdj.ke~Acharya Shaaktayan487
511 191SHAAKTAYANAM PRAKRIYA'kkdVk;u&izfdz;kAbhaychandra Suri493
512 601Shaastraath Paanipat Champaavati Jain202
513 190SHABDARNAVA CHANDRIKA'kCnk.kZopafnzdkAcharya Somdev Suri296
514 378SHANTI PATH PRADARSHAN'kkfUr iFk izn'kZu 389
515 379SHANTI SUDHA SINDHU'kkfUr lq/kk flU/kq 365
516 310SHAPSHIRIlkifl< h 40
517 380SHASAN CHATUSTRINSHIKA'kklu prqfL=af'kdk 76
518 381SHASTRASAR SAMUCCHAYA'kkL=lkj leqP;; 419
519 602Shatak Choorni Vyaakhyaa Aachaaryavar ShivSharma149
520 603Shatkarmasamucchya Pt. ShyamSunderlal Shastri117
521 604Shatkhadagam kee Shaastriya Bhumikaa Dr. Heeralal Jain619
522 605Shatkhandaagam Br. Pt. SumatiBai Shahaa951
523 50SHATKHANDAGAM PARISHEELAN"kV[k.Mkxe ijh'khyuPt. Balchand Shastri960
524 606ShatKhandagamah Khand 1 Bhaag 2 Shri Gyanmati Mataji406
525 607ShatKhandagamah Khand 1 Bhaag 3 Shri Gyanmati Mataji423
526 608Sheel Kalash Shri Syaadwadmati Mataji71
527 609ShraavakDharmpradeep KunthuSaagar254
528 610Shraavak-Dharm-Sangrah Shri DaryaavSinghJi Sodhiyaa 
529 611Shraman KriyaaKalaap Pathavali Shri KaamKumar Nandi Ji Maharaj1002
530 612Shravanbelgol Aur Dhakshin kai Anya Jainteerth Shri Rajkrishna Jain127
531 115SHRAVKACHAR SAMGRAH - 1Jkodkpkj laxzg 1 516
532 116SHRAVKACHAR SAMGRAH - 2Jkodkpkj laxzg 2 526
533 117SHRAVKACHAR SAMGRAH - 3Jkodkpkj laxzg 3 562
534 118SHRAVKACHAR SAMGRAH - 4Jkodkpkj laxzg 4 584
535 119SHRAVKACHAR SAMGRAH - 5Jkodkpkj laxzg 5 413
536 613Shree 1008 Shree Vartmaan Choubees Teerthankaro ka  Shri Maanikchandra Jain55
537 194SHREE BHAIRAVA PADAMAVATI KALPAJh Hksjo in~ekorh dYiKavi Shekhar Mallishanacharya214
538 614Shree DhaiDweep PoojanVidhaan Shri Kamalnayan ji363
539 382SHREE DHANYAKUMAR CHARITRAJh /kU;dqekj pkfj= 97
540 311SHREE GOMMAT PRASHNOTTAR CHINTAMANIJhxkseB iz'uksRrj fpUrkef.k 1124
541 615Shree Hanumaan Charitra Master Sukhchandra Padhshaah Porwaar, Kavishree Brahmaraijee174
542 616Shree IndriyaParaajayshatak Buddhulaal Shraavak38
543 617Shree Mahaaveera Commemoration Volume-I  364
544 195SHREE MALLINATH PURANJh eYyhukFk iqjku 138
545 312SHREE MUNISUVRAT KAVYAJh eqfulqozr dkO; 231
546 618Shree Namokaar Paiteesee Shree Shullak Siddhasaagarji34
547 619Shree Navgrah Shaanti Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji82
548 620Shree Paarshavnaath Samavsharan Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji112
549 621Shree Paarshvanaath Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji35
550 622Shree PadumPurada  510
551 196SHREE PANCHADDHYAYIJh iap?;k;h 616
552 623Shree PanchKalyaanak Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji60
553 383SHREE PRACHIN POOJAN SAMGRAHAJh izkphu iwtu laxzg 306
554 624Shree Rishabhdev Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji57
555 625Shree Rishimandal Mantra Kalp Pooja Vidhaan Shri Vidhyaa Bhushan Soori426
556 626Shree Rishimandal Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji114
557 197SHREE SAMAYA PRABHARITJh le; izkHk`r 661
558 627Shree Sammed Shikhar Vidhaan  50
559 120SHREE SAMMEDSHIKAR MAHATAMYAJh lEesn f'k[kj egkRe;Yativar Devdatt639
560 628Shree Saraswati Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji31
561 629Shree Shaanti Chakra Mandal Kalp Pooja Vidhaan Ba. YogeendraSaagarji Mahaaraaj Sa.108
562 630Shree Shaantinaath Pooja Vidhaan (Hindi) Shri Gyaanmati Mataji50
563 198SHREE SHANTINATH PURANJh 'kkafrukFk iqjkuShrimad Asag Mahakavi338
564 631Shree SiddhaChakra Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji345
565 384SHREE SOLAHKARAN DHARMA DEEPAKJh lksyg dkj.k /keZ nhid 129
566 385SHREE SUDRISHTI TARANGINIJh lqn`f"V rjaxf.k 615
567 632Shree Teerthankar Vidhaan Poornamati Mataji159
568 633Shree Terahdweep Poojadweep Vidhaan Kavi ShreeLaal Ji346
569 634Shree TrilokSaar Pooja Bhaashaa Pt. Budhmahaachandra ji499
570 635Shree VeergunSampad Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji64
571 636Shree Vinaayak Yantra Pooja Praveen Chand Jain Shaastri149
572 637Shree Vishaaphaar Vidhaan Shri Gyanmati Mataji36
573 638Shree VishnuSahastranaam Shree Aadhshankaraacharyaa Swami289
574 639Shree Yashodhar Charitra Mahakavi Shree Pushpadant ji251
575 640Shree Yogpradeep Mahaamuni Shri Harshkeerti 39
576 641Shreemad Bhagwad Jinsahastrnaam Vidhaan Aariyakaa Syaadwadmati Mataji324
577 642ShreePaalCharit Pt. DaulatRaam Kaasliwaal99
578 643ShreePaarshwanaathCharitam ShrivaadiraajSoori219
579 199SHREEPAL CHARITRAJhiky pfj=Sakalkeertiji598
580 386SHREEPAL CHRITRA - PARIMALLAJhiky pkfj=& ifjeYy 188
581 200SHRENIK CHARITRAJsf.kd pfj=Acharya Shubhchandra378
582 644Shri Aadipuraan Pt. Tulsiraamji371
583 645Shri Bhaktamar Mandal Vidhaan Shri ChandanaaMati Mataji43
584 646Shri ChandraPrabhPuran   430
585 647Shri Chaturvinshatisandhaanam  Mahapandit Kavi Jagannath 160
586 648Shri Choubees Teerthankar Pooja Pt. ShriLal ji Paatni144
587 649Shri Chousath Riddhi vidhaan Aariyakaa 105 Swasti Bhushan Mataji98
588 650Shri Dhaaidweep PoojanVidhaan Shri KamalNayanJi360
589 651Shri Dharmchakra Vidhaan Shri Abhaymati Mataji219
590 652Shri GyanSamucchaya Saar Shri TaaranSwami 520
591 653Shri Jain Siddhant Praveshikaa Pt. GopaalDaas Varaiyya112
592 654Shri Karm Dahan Vidhaan Shri Bhushan Mataji62
593 655Shri Nayansukh Vilaas Part-2 Shri Nayanaanand 206
594 656Shri Savamsharan Vidhaan Shri Swasti Bhushan Mataji194
595 657Shrimad Bhagwad JinSahastranaam Vidhaan Aariyaakaa Syaadwaadmati Mataji324
596 658Shringararvachandrikaa Shree VijayVarni267
597 387SHRUTAVTARJqrkorkj 67
598 659Shrutskhand Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji66
599 660Shuddhopyog Aacharyaa Viraagsaagar161
600 201SIDDHANTSAR DEEPAKfl)akrlkj nhidBhattarak Sakalkeertiji662
601 313SIDDHANTSARADISAMGRAHAfl)kUrlkjkfnlaxzg 349
602 202SIRIVALA CHARIUflfjokypfjmKave Narsendev163
603 314SMARAN SHAKTILej.k'kfDr 52
604 661Soom Daataar Samvaad Shri ChandraSaagar ji Maharaaj116
605 662Sootak Nirnay  18
606 663South India Panorama Of Jain Art C. Sivaramamurti377
607 315STOTRADISAMGRAHALrksss=kfnlaxzg 331
608 316STUTIVIDYALrqfrfo/;k 185
609 664Subhaashit Manjari Purvaardh Munivar Shri Ajitsaagarji Mahaaraaj200
610 665Subhaashitaavali Saarth Wah Sajjanchitvallabh Acharyaa Sakalkeerti 119
611 388SUBHASIT RATNA SANDOHAlqHkkf"kr jRu lanksg 268
612 203SUDARSHAN CHARITAMlqn'kZu pfj=eVidhyanandi240
613 389SUDHARMA DHYAN PRADEEPlq/keZ /;ku iznhi 233
614 666Sudharmopdeshaamratsaar Shri Kunthu Saagar 207
615 317SUGANDH DASHMIlqxU/kn'keh 38
616 390SUGANDHA DASHAMI KATHAlqxa/k n'keh dFkk 186
617 391SUKTIMUKTAVALIlqfDr eqDrkofy 156
618 667SuryaPrakash Granthah Muni 108 Shri DharamNandiJi Maharaaj386
619 392SVAROOP SAMBODHAN PANCHAVINSHATILo:Ik lEcks/ku iapfoU'kfr 154
620 393SVATANTRAVACHANAMRITAMLora=opuke`re~ 85
621 668Swatantrataa Sangraam Main Jain Dr. Kapoorchand Jain, Dr. Jyoti Jain499
622 669Swayambhu Kalpdrum Vidhaan Aariyaakaa 105 Swasti Bhushan Mataji440
623 670Swayambhustrotra Kee Tatvapradeepikaa Vyaakhyaa Prof. Udaychandra Jain211
624 671Tamil Bhasha Kaa Jain Saahitya Shri C.S. Mallinaathan33
625 394TATTVA BHAVANArRoHkkouk 390
626 395TATTVAGYAN TARANGINIrRoKku rjaxf.k  235
627 396TATTVANUSHASANrRokuq'kklu  167
628 121TATTVARTHAVRITTIrRokFkZo`rhZBhaskarnandi611
629 122TATTVARTHRAJVARTIK - 1rRokFkZjktokfrZde~ 1Bhatt Aklankdev788
630 123TATTVARTHRAJVARTIK - 2rRokFkZjktokfrZde~ 2Bhatt Aklankdev750
631 51TATTVARTHSARrRokFkZlkjShrima Mritchandra Suri285
632 52TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 1rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 1Shri Vidyanand Swami642
633 53TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 2rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 2Shri Vidyanand Swami666
634 54TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 3rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 3Shri Vidyanand Swami695
635 55TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 4rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 4Shri Vidyanand Swami594
636 56TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 5rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 5Shri Vidyanand Swami696
637 57TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 6rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 6Shri Vidyanand Swami689
638 58TATTVARTH-SHLOKVARTIKALANKARA - 7rRokFkZlkj&'yksdokrhZd vydkj 7Shri Vidyanand Swami493
639 59TATTVARTHVRITTIrRokFkZozrhZ 648
640 672Tatvartha Boodha  182
641 673Teen Choubeesee Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji268
642 674Teen Lok Poojaa Kavi Shree Nemichandra 542
643 675Teen Lok Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji537
644 676Teerthankar JanmBhumi Vidhaan Shree Chandamaamati Maataaji136
645 677Teerthankar Mahaaveer  Shri ChhailBihari Gupt363
646 678Teerthankar Mahaaveer Life & Philosophy Shri S.C. Diwaker220
647 679Teerthankar Paarsvanath Aithihaasik Aviam Sanskratik Paripekshya Main  442
648 680Teerthankar Paarsvanath Bhakti Gangaa Dr. PremSaagar Jain226
649 681Teerthankar Rishabhdev Kai Dash Avataar Shree Gyanmati Mataji58
650 682Teerthankar Vardhmaan Mahaaveer  Pt. PadamChandra Shastri116
651 683Terahdweep Vidhaan Shri Gyaanmati Mataji424
652 684The Jaina Law Barrister Champat Rai Jain214
653 685The Key of Knowledge Champat Rai Jain956
654 60TILOYPANNATTI - 1f=yks;i..kRrh 1Shri Yativrashabhcharya434
655 61TILOYPANNATTI - 2f=yks;i..kRrh 2Shri Yativrashabhcharya866
656 62TILOYPANNATTI - 3f=yks;i..kRrh 3Shri Yativrashabhcharya736
657 318TIRTHANKARrhFkZdj 300
658 124TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 1rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 1Dr. Nemichand Shastri654
659 125TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 2rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 2Dr. Nemichand Shastri471
660 126TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 3rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 3Dr. Nemichand Shastri466
661 127TIRTHANKAR MAHAVIR AUR UNKI ACHARYA PARAMPARA - 4rhZFkZdj egkohj vkSj mudh vkpk;Z ijEijk 4Dr. Nemichand Shastri510
662 686Treiylokya Tilak Mahendra Kumar 'Mahesh' Kumar Shastri 434
663 687Treiylokya Tilak Vratodhaapanam Pannalaal Jain54
664 688Treiylokya Vidhaan Shri Gyanmati Mataji318
665 128TRILOKSARf=yksd lkjNemichandra Siddhantchakravarti829
666 63UTTARPURANAmRrjiqjk.kAcharya Gunbhadra724
667 319VACHANDUTAM UTTARARDHAopunwre mRrjk/kZ 115
668 397VADDHAMAN CHARIUo/kZek.k pfjm 448
669 320VAGBHATALANKARokXHkVkyadkj 123
670 689Vaidhyasaar Pt. Satyamdhar Jain131
671 321VARAGYASHARoSjkX;lkj 64
672 322VARDHAMAN CHAMPOOo/kZekupaEiw 241
673 690Vardhmaan Mahaakavi Anoop578
674 691Vardhmaan Roopaayan Kunthaa Jain155
675 692Vartamaan Choubeesee Vidhaan Brah. Rishabhchand ji Jain249
676 323VASTU CHINTAMANIokLrq fpUrkef.k 306
677 324VASTUSAR PRAKARANokLrq lkjizdj.k 260
678 398VEER JININDA CHARIUohj ftf.kan pfjm 213
679 693Veer Shasan Ke Prabhavak Acharya Dr. Vidhyadhar Johrapurkar, Dr. Kasturchandra Kasliwal282
680 694VidhvaShaanti Mahaaveer Vidhaan Shri Gyanmati Mataji315
681 695Vidishaa Vaibhav Shri Raajmal jain Madvaiyaa403
682 696Vidwajjanbodhak  552
683 204VIDYANUSHASANfo/kkuq'kkluBhattarak Matisagar1108
684 399VIKRANT KAURAVAMfodzkUr dkSjoe 170
685 325VIMAL BHAKTIfoey HkfDr 444
686 697Vimal Bhakti Sangrah Aariyaakaa Shri Syaadwaadmati Mataji474
687 400VIMALNATH PURANfoeyukFk iqjk.k 395
688 326VIRAGMAYoSjkX;ef.kekyk 90
689 698Virodh Parihaar Pt. Rajendra Kumaarji Jain Shaastri454
690 699Vishva Kaa Surya Shri Suneel Saagar Ji Mahaaraaj202
691 700Vishva kee Mool Lipi Braahmee Dr. PremSaagar Jain151
692 129VISHVA TATTVA PRAKASHAfo'o rRo izdk'kBhaksen Trevidhya512
693 205VRAT KATHA KOSHo`r dFkk dks"k 779
694 701Vrindaavan Vilaas  91
695 702Yaagmandal Vidhaan Shri Gyanmati Mataji156
696 206YASHA-STILAK CHAMPOO - 1;'k%fLrydAcharya Somdev430
697 207YASHASTILAK CHAMPOO - 2 (MAHAKAVYAM);'k%fLryd pEiw egkdkO;Ek~Acharya Somdev565
698 703Yashastilak Kaa Saanskratik Adhyan Dr. GokulChandra Jain432
699 401YASODHAR CHARITRA;'kks/kj pkfj= 91
700 704Yogaamrat Part-1 Muni BaalChandra 208
701 705Yogaamrat Part-2 Muni BaalChandra 204
702 402YOGSAR;ksxlkj 154
703 130YOGSAR PRABHRIT;ksxlkj izkHk`rShrimad Amitgati267
704 208YOGSAR TIKA;ksxlkj VhdkYogindudev374
705 706Yuktyanushaasnam Shri Vidhyaanandaacharya196

Top

Shwetamber Granths

S. No.IDName of BookName of Book (Hindi)WriterPages
1 926A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.1 Hiraalal Rasikdaas Kapadia346
2 927A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.2 Hiraalal Rasikdaas Kapadia556
3 928A History of the Sanskrit Literature of the Jainas Vol.3 Hiraalal Rasikdaas Kapadia312
4 929Aadhyaatmik Vikaas Kee Bhumikayain Aviam Poornataa Vijay JayantSen Soori130
5 784ACHARANG SUTRA - 1  416
6 785ACHARANG SUTRA - 2  498
7 786ACHARYA HEMCHANDRA  215
8 845ADDHYATMASAR  615
9 930AdhyaatmSaar Shrimad YashoVijay Ji Mahaaraaj587
10 707AGAM SUTTANI - 1  447
11 716AGAM SUTTANI - 10  301
12 717AGAM SUTTANI - 11  320
13 718AGAM SUTTANI - 12  320
14 719AGAM SUTTANI - 13  544
15 720AGAM SUTTANI - 14  383
16 721AGAM SUTTANI - 15  464
17 722AGAM SUTTANI - 16  389
18 723AGAM SUTTANI - 17  454
19 724AGAM SUTTANI - 18  512
20 725AGAM SUTTANI - 19  494
21 708AGAM SUTTANI - 2  464
22 726AGAM SUTTANI - 20  432
23 727AGAM SUTTANI - 21  464
24 728AGAM SUTTANI - 22  544
25 729AGAM SUTTANI - 23  272
26 730AGAM SUTTANI - 24  431
27 731AGAM SUTTANI - 25  336
28 732AGAM SUTTANI - 26  416
29 733AGAM SUTTANI - 27  264
30 734AGAM SUTTANI - 28  368
31 735AGAM SUTTANI - 29  296
32 709AGAM SUTTANI - 3  575
33 736AGAM SUTTANI - 30  479
34 710AGAM SUTTANI - 4  184
35 711AGAM SUTTANI - 5  543
36 712AGAM SUTTANI - 6  512
37 713AGAM SUTTANI - 7  527
38 714AGAM SUTTANI - 8  350
39 715AGAM SUTTANI - 9  513
40 931Ahinsa-Darshan Shri AmarMuniji Mahaaraaj402
41 737AKKHYANAK MANIKOSHA  466
42 787ANTAKRITDASHANG SUTRA  237
43 932Anu Se Poorna Kee Yaatraa Aacharyaa Shri Devendra Muni561
44 788ANUTTAROPPATIK DASHANG SUTRA  117
45 846ANUYOGDVARSUTRA  538
46 933Aparaajitaa  Shri Devendra Muni 'Shastri'154
47 934Appa so Paramappa Shri Devendra Muni 'Shastri'420
48 738ARDHAMAGDHI KOSHA - 1  535
49 739ARDHAMAGDHI KOSHA - 2  1012
50 740ARDHAMAGDHI KOSHA - 3  701
51 741ARDHAMAGDHI KOSHA - 4  1053
52 742ARDHAMAGDHI KOSHA - 5  879
53 847ASHTAKPRAKARAN  183
54 848ATMA PRABODHA  361
55 789AUPPTIK SUTRA  217
56 849AVASHYAK SUTRA  186
57 935Bhaartiyaa Waangmay Main Naaree Shri Devendra Muni 'Shastri'296
58 790BHAGAVATI SUTRAM-1  857
59 799BHAGAVATI SUTRAM-10  725
60 800BHAGAVATI SUTRAM-11  888
61 801BHAGAVATI SUTRAM-12  701
62 802BHAGAVATI SUTRAM-13  961
63 803BHAGAVATI SUTRAM-14  662
64 804BHAGAVATI SUTRAM-15  958
65 805BHAGAVATI SUTRAM-16  690
66 806BHAGAVATI SUTRAM-17  794
67 791BHAGAVATI SUTRAM-2  1103
68 792BHAGAVATI SUTRAM-3  925
69 793BHAGAVATI SUTRAM-4  1140
70 794BHAGAVATI SUTRAM-5  853
71 795BHAGAVATI SUTRAM-6  814
72 796BHAGAVATI SUTRAM-7  767
73 797BHAGAVATI SUTRAM-8  677
74 798BHAGAVATI SUTRAM-9  760
75 936Bhagwaan Arishtnemi Aur Karmayogee ShriKrishna Shri Devendra Muni 'Shastri'424
76 937Bhagwaan Mahaveer: Ek Anusheelan Shri Devendra Muni 'Shastri'783
77 938Bhagwaan Paarshva: Ek Samikshaatmak Adhyyan Shri Devendra Muni 'Shastri'231
78 939Bhagwati Sutra: Ek Parisheelan Shri Devendra Muni 'Shastri'264
79 807BHOJ CHARITRA  194
80 940Bramhacharya Vigyaan Shri Pushkar Muni ji Maharaaj463
81 850CHANDONUSHASAN  374
82 743CHARNANUYOG - 1  782
83 744CHARNANUYOG - 2  571
84 808CHAUPANN MAHAPURIS CHRIYAM  423
85 941ChhedSutra: Ek Parisheelan Shri Devendra Muni 'Shastri'140
86 942Choubees Teerthankar: Ek Paryavekshan Shri Rajendra Muni170
87 809DASHASHRUTASKANDHA SUTRAM  459
88 745DASHASHRUTASKANDHANIRYUKTI - EK ADDHAYANA  226
89 810DASHAVAIKALIK SUTRA  525
90 943Dhaaturatnaakar Vol. 1 Muni Shree LaavanyavijaySoori645
91 944Dhaaturatnaakar Vol. 2 Muni Shree LaavanyavijaySoori697
92 945Dhaaturatnaakar Vol. 3 Muni Shree LaavanyavijaySoori779
93 946Dhaaturatnaakar Vol. 4 Muni Shree LaavanyavijaySoori515
94 947Dhaaturatnaakar Vol. 5 Muni Shree LaavanyavijaySoori534
95 746DHAMMKAHANUYOGO  800
96 948Dharm Darshan: Manan Aur Mulyaankan Shri Devendra Muni 'Shastri'464
97 949Dharm Kaa Kalpvraksha Jeevan Ke Aangan Mai Shri Pushkar Muni513
98 851DHARM RATNA PRAKARNAM  178
99 950DharmChakra Shri Devendra Muni 'Shastri'318
100 951Dharti Kaa Devtaa Shri Devendra Muni 'Shastri'145
101 952Dheeraj Kai Meethe Phal Shri Devendra Muni 'Shastri'131
102 811DIVASAGARPANNATTIPAINNAYAM  136
103 747DRAVYANUYOG - 1  864
104 748DRAVYANUYOG - 2  773
105 812DRAVYANUYOG - 3  636
106 852DVADASHAKULAKAM  228
107 853DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 1  637
108 854DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 2  383
109 855DVADASHARAM NAYACHAKARAM - 3  227
110 813ESIBHASIYAIM SUTTAIM  335
111 856GACCHAYAR PAINNAYAM  68
112 749GANITANUYOG  977
113 857Geev vicharadiprakranasngrahh  305
114 814GYATADHARMAKATHANG SUTRA  638
115 953Hamaare Teerthankar Dinesh Muni185
116 858Isibhasiyaimsuttaim  339
117 954Jahar Aur Amrat Shri Devendra Muni 'Shastri'256
118 955Jain Aachaar- Meemaansaa Shri Devendra Muni 'Shastri'490
119 956Jain Aagam Mai Darshan Samani MangalPragyaa349
120 957Jain Aagam Saahitya- Ek Anusheelan VijayJanantSen Soori312
121 958Jain Aagam Saahitya: Manan Aur Meemaansaa Shri Devendra Muni 'Shastri'801
122 959Jain Dharm Main Daan Shri Pushkar Muni596
123 960Jain Jagat Kai Jyotirdhar Aachaarya Shri Devendra Muni 'Shastri'389
124 961Jain Kathaa Saahitya Kee Vikaas Yaatra Shri Devendra Muni 'Shastri'449
125 962Jain NeetiShastra: Ek Parisheelan Shri Devendra Muni 'Shastri'563
126 859JAIN STOTRA SANDOHA  657
127 860JAIN TARK BHASHA  106
128 815JAMBUDIVAPRAJNAPTI SUTRA  464
129 816JIVAJIVABHIGAM SUTRA - 1  489
130 817JIVAJIVABHIGAM SUTRA - 2  227
131 750JIVSAMASA  286
132 963Kanchan Aur Kasautee Mahaasati Pushpavati Ji239
133 861KARMAGRANTHA - 1  271
134 862KARMAGRANTHA - 2  251
135 863KARMAGRANTHA - 3  267
136 864KARMAGRANTHA - 4  363
137 865KARMAGRANTHA - 5  491
138 866KARMAGRANTHA - 6  573
139 867KARMAGRANTHASHATKAVCHURNI  220
140 964Karma-Vigyaan -2 Shri Devendra Muni 'Shastri'559
141 965Karma-Vigyaan -3 Shri Devendra Muni 'Shastri'531
142 966Karma-Vigyaan -4 Shri Devendra Muni 'Shastri'555
143 967Karma-Vigyaan -5 Shri Devendra Muni 'Shastri'611
144 968Karma-Vigyaan -6 Shri Devendra Muni 'Shastri'547
145 969Karma-Vigyaan -7 Shri Devendra Muni 'Shastri'505
146 970Karma-Vigyaan -8 Shri Devendra Muni 'Shastri'530
147 971Karma-Vigyaan -9 Shri Devendra Muni 'Shastri'698
148 972Karma-Vigyaan -I Shri Devendra Muni 'Shastri'633
149 973KathaaRatnaakar Shrimad Vijay MunichandraSoori380
150 868KAVYAPRAKASH KHANDAN  130
151 974Keechad Aur Kamal Shri Devendra Muni Shaastri296
152 751KHAVAGA SEDHHI  771
153 975KumaarPaalCharitah Aacharyaa Shri Hemchandra753
154 818KUMARPAL CHARITRASAMGRAHA  237
155 976Magadh Kaa Gaurav Purush Shri Devendra Muni 'Shastri' 248
156 977Mahaaveer Kaa AarthShaastra Aacharyaa MahaaPragya251
157 978Mahaaveer Uktavaan Aacharyaa Vijay Jayantsen Soori254
158 869MAHAPACHAKKANAPAINNAYAM  105
159 819MOOLSHUDDHIPRAKARNAM  234
160 979MoolSutra: Ek Parisheelan Shri Devendra Muni 'Shastri' 386
161 980MuktiPath Shri Devendra Muni 'Shastri' 253
162 981Mutthi Main Taqdeer Shri Devendra Muni 'Shastri' 248
163 982Namaskaar Chintaamani Shri KundKund Vijay Ji Mahaaraaj336
164 870NANARTHODAY SAGAR KOSH  396
165 752NANDISUTRAM-1  237
166 753NANDISUTTAM-2  126
167 983Naukaa Aur Naavik Shri Devendra Muni 'Shastri' 415
168 871NIRGRANTHA PRAVACHANA  277
169 754NIRYUKTIPANCHAK  823
170 820NIRYUKTISAMGRAHA  617
171 821NISHITHA SUTRA  547
172 755NYAYRATNASARA  299
173 984Paani Main Meen Piyaasee Shri Devendra Muni 'Shastri' 516
174 872PADHYATMAKOP DESH PRADIP  36
175 822PANCHAKALPABHASHYA CHURNI  193
176 756PANCHASHAK PRAKARANAM  465
177 873PANCHSAMGRAHA - 1  301
178 874PANCHSAMGRAHA - 10  562
179 875PANCHSAMGRAHA - 2  252
180 876PANCHSAMGRAHA - 3  227
181 877PANCHSAMGRAHA - 4  190
182 878PANCHSAMGRAHA - 5  600
183 879PANCHSAMGRAHA - 6  328
184 880PANCHSAMGRAHA - 7  382
185 881PANCHSAMGRAHA - 8  210
186 882PANCHSAMGRAHA - 9  210
187 985Parvo Kee Parikramaa Shri Devendra Muni 'Shastri' 270
188 757PAUMCHARIYAM - 1  376
189 758PAUMCHARIYAM - 2  385
190 986Phool Aur Bhawaraa MahaaSati Pushpavati Ji114
191 883PIND VISHUDDHI PRAKARNAM  290
192 823PRAGYAPANA SUTRA - 1  614
193 824PRAGYAPANA SUTRA - 2  539
194 825PRAGYAPANA SUTRA - 3  327
195 987Prakrit Bhashao ane Sahitya Pro. Hiralal R. Kapadia264
196 884PRAKRIT CHINTAMANI  113
197 885PRAKRIT HINDI KOSH  900
198 988Prakrit Saahityaa Kaa Itihaas Dr. Jagdeeshchandra Jain711
199 886PRAKRIT VYAKARNAM 1 HEMCHANDRA  610
200 887PRAKRIT VYAKARNAM 2 HEMCHANDRA  678
201 888PRAKRIT VYAKARNAM 2 SIDDHAHEM  461
202 759PRAMANMIMANSA  183
203 760PRAMANMIMANSA - SHOBHACHANDRA  177
204 889PRAMANNAYATATTVALOKALANKAR  828
205 826PRASHANAVYAKARANA SUTRA  326
206 890PRATIKRAMAN HETU GARBHA  75
207 891PRAVACHAN SARODDHAR - 1  678
208 892PRAVACHAN SARODDHAR - 2  740
209 989Preet Kiye Parvash Bhaye Shri Devendra Muni 'Shastri' 185
210 893PUSHPMALA PRAKARANAM  331
211 827RAJPRASHANIYAM SUTRAM  227
212 990RishabhDev Ek Parisheelan Shri Devendra Muni 'Shastri' 360
213 991Saddarshan Samucchaya Rudraprakash Darshanakeshari268
214 828SAMVAYANG SUTRA  360
215 829SANGRAHANIRATNA PRAKARANA  893
216 761SANUVAD VYAHAR BHASHYA  479
217 894SANVAY TATVBODH TARANGINI  72
218 992Satya Darshan Upadhyay Amar Muni149
219 993Satyamev Jayate Shri Devendra Muni 'Shastri' 95
220 994Shabdo Kee Gaagar main Aagam Kaa Saagar Shri Devendra Muni 'Shastri' 229
221 762SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 1  371
222 763SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 2, 3  246
223 764SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 4  248
224 765SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 5, 6  231
225 766SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 7  266
226 767SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 8  178
227 768SHASTRAVARTTA SAMUCCHAYA - 9, 10, 11  497
228 830SHATDARSHAN SAMMUCCHAYA  555
229 895SHODSHAK PRAKARAN - 2  250
230 995Shraavak Dharm Darshan Shri Pushkar Muni688
231 996Shraddha Param Dullhaa Shri Devendra Muni 'Shastri' 440
232 997Shraddha-Beej Shri Devendra Muni 'Shastri' 120
233 998Shraman Mahaaveer Aacharya Mahaapragya326
234 999Shree Abhidaan Rajendra Kosh-1 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1055
235 1000Shree Abhidaan Rajendra Kosh-2 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1221
236 1001Shree Abhidaan Rajendra Kosh-3 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar674
237 1002Shree Abhidaan Rajendra Kosh-4 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1452
238 1003Shree Abhidaan Rajendra Kosh-5 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1641
239 1004Shree Abhidaan Rajendra Kosh-6 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1483
240 1005Shree Abhidaan Rajendra Kosh-7 Shrimad Vijay Rajendra Sooreeshwar1266
241 1006Shree Ashthanhika Vyaakhyaanam Kshma Kalyanji144
242 1007Shree Charitrachatushthyam Shri VijayRajendra Suri190
243 896SHREE DANADIKULAK SAMGRAHA  292
244 897Shree geevajeevabhigmasutrm 3  935
245 1008Shree GunaaNuraagKulak Pandit ShreeJinharshaGanivi194
246 831SHREE KALPSUTRARTHAPRABODHINI  396
247 769SHREE LALIT VISTRA  406
248 770SHREE LOKPRAKASHA  629
249 832SHREE MUHURTRAJ  454
250 898SHREE NAVPAD PRAKARNAM  332
251 899SHREE PANDAVCHARITRA MAHAKAVYAM  331
252 900SHREE PRAVRIJYA VIDHAN KULAKAM  194
253 901SHREE SAMACHARI SHATAKAM  393
254 902Shree samyaktvaspattih  490
255 903SHREE SAPTOPADHAN VIDHI  78
256 904SHREE SHIV KOSH  386
257 1009Shree Siddhahemachandra Shabdanusaasnana Sri Hemachandra Soori685
258 833SHREE UPASAKDASHANG SUTRA  142
259 905SHREE UPDESHSAPTATIKA  498
260 906Shree uttradhyyn sootr deevtiy veebhag  809
261 834SHREE VYAVHAR SUTRAM  519
262 907Shreekamgatkthankm  60
263 1010Shreemad AmarSoori Kaavyam Shri Pushkar Muniji Mahaaraaj273
264 771SHREEMADAVASHYAK SUTRAM - 1  618
265 772SHREEMADAVASHYAK SUTRAM -2  328
266 908SHRI CHANDRARAJ CHARITRAM  236
267 909SHRI CHITRASAMBHUT CHARITRAM  32
268 910SHRI DHANYA CHARITAM PADYAM  82
269 911Shri Suaygadang Suttra  334
270 912SHRIPAL RAS AUR HINDI VIVECHAN  397
271 835STHANANG SUTRA  743
272 913SUKTMUKTAVALI  344
273 836SURYAPRAJNAPTI CHANDRAPRAJNAPTI  284
274 914SUTRA KRATANG SUTRA DIPIKA  413
275 837SUTRAKRITANG SUTRA 1.2  805
276 773SYADVADA RAHASYA - 2  371
277 774SYADVADA RAHASYA - 3  363
278 1011Teerth Darshan Bhaag-I  240
279 1012Teerth Darshan Bhaag-II  240
280 1013Teerth Darshan Bhaag-III  247
281 775THIEBANDHO  746
282 915TRINI CHEDSUTRANI  534
283 776TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 1  335
284 777TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 2  193
285 778TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 3  273
286 779TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 4  225
287 780TRISHASTHISHALAKAPURUSHCHARITRA - 5  279
288 916TRISHASTI SHALAKA PURUSH CHARITRA  439
289 917TRITHANKAR CHARITRA 1  420
290 918TRITHANKAR CHARITRA 2  676
291 919TRITHANKAR CHARITRA 3  495
292 920UKTI VYAKTI PRAKARANA  93
293 921UPDESHA RATANAKAR  430
294 922UPDESHSAPTATIKA NAVYA  486
295 781UPMITI BHAVAPRAPANCHA KATHA  1203
296 923UTTRADHYYAN SUTRA  824
297 924VAKTRITVA KALA KE BEEJ  837
298 1014Veer Nirvaan Samvat Aur Jain Kaal-Ganana Pt. Shri Kalyaan Vijayji Ganee203
299 1015Vikramaaditya Kee Gaurav Gaatha Shri Devendra Muni 'Shastri' 994
300 782VINSHTIVINSHIKAPRAKARANAM  137
301 838VIPAK SHRUT  200
302 783VIRATTHAOPAINNAYAM  53
303 839VISHESHAVASHYAK BHASHYA - 1  665
304 840VISHESHAVASHYAK BHASHYA - 2  579
305 841VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 1  543
306 842VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 2  642
307 843VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 3  820
308 844VYAKHYAPRAGYAPTI SUTRA - 4  875
309 1016Vyasan Chodo Jeevan Modo Shri Devendra Muni 'Shastri' 147
310 925YOG SHASTRAM - 1  492
311 1017YogShaastram Shri Hemachandraacharyaa493

Top

Site Developed, Hosted and Maintained by JainaSoft Technologies